Paroc bjuder in till samråd för ny produktionslinje i Hällekis

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av stenull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin och offshore lösningar. Vårt varumärke bygger på mer än 80 års erfarenhet av innovation, produktion och teknisk knowhow.

Idag är vi marknadsledande på våra huvudmarknader i Finland, Sverige och Baltikum, inom såväl byggisolering som teknisk isolering. Dessutom har PAROC-produkter starka positioner som utmanare till nuvarande marknadsledare i Polen, Tyskland, Storbritannien, Norge och Ryssland. Paroc är en del av Fortune 500- och Dow Jones Sustainability Index-företaget Owens Corning.

 

Vi vänder på varje sten för att hitta nya sätt att göra vårt fotavtryck så litet som möjligt. Vi har just lanserat vår första koldioxidneutrala produkt, PAROC® Natura Lana och vid våra tre fabriker i Norden har vi genomfört omfattande åtgärder under de senaste åren för att minska vår klimatpåverkan genom energieffektiv produktion och ökad återvinning. Från 2019 används förnybar el i både svenska och finska fabriker och från 2023 kommer Parocs produkter i Finland att tillverkas endast med eldriven smältteknik.


I Sverige tar vi nu nästa steg genom att påbörja arbetet med en ansökan om ett nytt miljötillstånd för att bygga en ny, toppmodern och koldioxideffektiv produktionslinje i vår fabrik i Hällekis. 

Samråd för ny produktionslinje i Hällekis

Den 19 februari lämnade vi in ett underlag för avgränsande samråd till berörda myndigheter. Samråd är det första steget i att få ett miljötillstånd för byggnation och drift av en ny produktionslinje vid vår fabrik i Hällekis.

Samrådsunderlaget omfattar:

  • En produktion på maximalt 140 000 ton mineralull per år vilket innebär en utökad verksamhet. Nuvarande tillståndsgiven mängd är maximalt 100 000 ton.
  • En ny produktionslinje utrustad med elektrisk smältteknik som kommer att ersätta en av dagens två kokseldade linjer, vilket väsentligt reducerar utsläpp av CO₂.
  • Utökade förutsättningar för att minska användningen av jungfruliga råvaror vilket är ett led i företagets ambition mot cirkulär ekonomi.
stone wool close up
På nedanstående länk kommer du till vår samrådsportal där du hittar vårt samrådsunderlag och kan ställa frågor till våra experter. Här finns också möjlighet att ladda ned dokumentet samt lämna synpunkter. Synpunkter lämnas med fördel före den 9 mars men senast den 18 mars. Synpunkter som lämnas före den 9 mars kan redovisas i ett planerat möte med berörda myndigheter.

Ett informationsmöte kommer att hållas efter avslutad samrådsprocess på plats i Hällekis den 8 april kl. 17.00. Mötet kommer att hållas utomhus och vara COVID-19 anpassat.

Vanliga frågor och svar

Varför undersöker OC Paroc möjligheten att utöka sin verksamhet i Sverige?

OC Paroc är marknadsledande inom isolering i Sverige. Vi arbetar löpande med att minska vårt fotavtryck och genom att investera i en ny, koldioxideffektiv produktionslinje skulle vi avsevärt minska våra CO₂ utsläpp. Detta är viktigt för såväl oss som våra kunder och övriga intressenter, idag och för framtiden.

Har ni beslutat att bygga en ny produktionslinje?

Nej, vi undersöker möjligheterna för detta och Samrådsansökan är ett första steg i  tillståndsansökan för byggnation och drift av en ny produktionslinje.

Behöver fabriken i Hällekis moderniseras?

Vår fabrik i Hällekis är mycket modern, men investeringar i klimatvänlig produktionsteknik är något som vi arbetar med löpande i vår omställning till en grönare och mer cirkulär ekonomi och för att kunna tillmötesgå våra kunders och övriga intressenters önskemål.


Stones are raw material for stone wool

Hur stor volymökning skulle den nya produktionslinjen innebära?

Ansökan kommer att omfatta en produktion på 140 000 ton mineralull per år vilket innebär en utökad verksamhet. Dagens tillståndsgivna produktionsnivå ligger på 100 000 ton.

Vilka fördelar skulle den nya produktionslinjen ha jämfört med nuvarande?

Den nya produktionslinjen skulle utrustas med en effektiv, elektrisk smältenhet vilken i kombination med förnybar el genererar en markant minskning i koldioxidutsläpp från produktionen. 

Vad innebär en utbyggnad för de boende i Hällekis?

Det är just konsekvenser för de boende, natur och miljö som nu skall undersökas under samrådsprocessen. Det är viktigt för oss att alla intressenters synpunkter beaktas i tillståndsprocessen och samrådsunderlaget är det första steget i denna process.

När räknar ni med att börja bygga?

Det är för tidigt att svara på. Samrådsunderlaget som nu har lämnats in är ett första steg i prövningsprocessen för ett eventuellt miljötillstånd. Vi måste först invänta miljötillstånd och därefter fattas beslut om hur vi går vidare i processen.
Two men checking Paroc Stone wool packages

Hur kommer OC Paroc att sköta information och dialog med olika intressenter?

Det är av största vikt för oss att ha en transparent och öppen dialog med alla intressenter. I vår Samrådsportal publiceras löpande uppdaterad information om processen och man kan ställa direkta frågor till våra experter. Vi kommer dessutom att bjuda in till ett COVID-19 anpassat fysiskt informationsmöte vid fabriken under våren.

Isolering är en nyckel till lösningen på klimatproblemen

Green thinking