Tjälisolering

Tjälisolering kan förebygga tjälskador på olika sätt. Det ur ekonomisk synvinkel mest intressanta alternativet är att lägga ett värmeisolerande lager. Fördelen med markisolering är att man starkt begränsar värmeströmmen från marken under isoleringen, vilket resulterar i ett mindre tjäldjup genom att temperaturen under isolerskiktet mycket sällan understiger 0 °C. För att få en fungerande markisolering krävs att man ställer följande krav på isolermaterialet: det får inte ruttna, det måste motstå angrepp från marksyror. Det måste ha hög tryckhållfasthet och ha en god värmeisoleringsförmåga.

Tjälisolering utanför uppvärmd byggnad

Tjälisolering med EcoprimVid grundläggning på tjälfarlig mark (t ex silt, lera och morän) skall grundkonstruktion till en byggnad skyddas mot påverkan av tjäle genom tjälisolering. Grundläggningsdjupet får sättas till 0,35 m under avsedd markyta. I standarden EN ISO 13793 beskrivs metoden för dimensionering av tjälisolering. Tabell 1 visar tjocklekar och utbredning vid olika platser i landet enligt karta nedan. Vid större isolertjocklekar än 180 mm kan plattan principiellt betraktas som ouppvärmd. Då blir tjockleken och utbredning enligt tabell 2. Isolering utanför byggnaden benämns antingen randisolering eller perimeterisolering. 

Förutsättningar: Byggnaden värms till minst 17 °C. Byggnadens bredd är minst 4 m.  Plattans värmemotstånd Rf ≤ 5 m2 °C/W, vilket motsvarar 180 mm normal golvisolering

 

Perimeterisolering varma konstruktioner

 

Tabell 1: När isolertjockleken i plattan är ≤ 180 mm:

Zon Markisolering 
bredd, b mm
Markisolering
bredd vid hörn (b+600 mm)
Tjocklek
 1,2 - - -
3 - 600 50
4 600 1200 50
5 600 1200 80
6 1200 1800 100
Zon Markisolering
bredd, b mm
Markisolering
bredd vid hörn (b+600 mm)
 
Tjocklek 
1,2 - - -
3 - 600 50
4 600 1200 50
600 1200 80
1200 1800 100

 

Tabell 2: När isolertjockleken i plattan är > 180 mm:

Zon Markisolering
bredd, b mm
Markisolering
bredd vid hörn (b+600 mm)

Tjocklek

1,2 - 600 50
3 600 1200 50
4 1200 1800 70
5 1200 1800 80
6 1200 1800 100

Tjälisolering på olika platser i Sverige

 

Tjälisolering skiss

Tjälisolering skiss

Tjälisolering ouppvärmda konstruktioner

Fundament och grundplattor till kalla byggnader på tjälfarlig mark måste grundläggas på frostfritt djup eller förses med ett heltäckande isolerskikt undertill. Genomföringar skapar köldbryggor som kan medföra skador Genom att tjälisolera med Ecoprim hindras frosten att tränga ner och det värmemagasin som byggs upp i jorden under den varma årstiden stannar kvar. Då undviker man risken för tjälskador. 

Markisolering ger enklare och billigare grundläggning. I princip skulle man, med väl tilltagen isolering, kunna bygga direkt på markytan och ändå undvika tjällyftning. Ett material för markisolering i kall och fuktig miljö måste ha mycket låg fuktupptagning för att bevara sitt goda isolervärde. Det måste också vara beständigt i markmiljö. I många fall ställs dessutom krav på hög tryckhållfasthet. Ecoprim uppfyller samtliga krav och är ett utmärkt material för markisolering. 

Normalt jämnas schaktbotten av med 100 – 200 mm sand, grus eller finmakadam och ovanpå läggs Ecoprim. I södra Sverige krävs en isolertjocklek från 40 till 80 mm medan det i norr krävs upp till 180 mm. Om de tjälsäkra avjämningsmassorna ökas till ca 400 mm kan isolertjockleken minskas med 25 %.