Energieffektivisering

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Hus och byggnader är större miljöbovar än bilar och flygplan tillsammans. Byggreglerna skärps löpande för att vi ska nå nära-noll och det finns mycket jobb att göra. Kom med du också och låt oss hjälpas åt med ett av planetens viktigaste uppdrag.

 

Energieffektivisera du också

Energieffektivisering är nödvändigt för att klara klimatmålen

EUs målsättning är att alla nyproducerade bostäder skall vara nära-noll-energibyggnader (NNE-byggnader) senast år 2020. Men för att nå klimatmålen räcker det inte att nya hus byggs som passivhus eller nära-nollenergihus. 75–80% av de hus som vi kommer att bo i år 2050 är redan byggda och många har en alltför hög energianvändning. Så för att skapa ett hållbart och klimatsmart fastighetsbestånd måste även befintliga hus energirenoveras till nära-noll. 

Vad innebär nära-noll?

En nära-noll-renovering en genomgripande renovering där praktiskt taget alla delar av klimatskalet renoveras. Ingen enskild renoveringsåtgärd är tillräcklig. I en NNE-byggnad täcks en betydande del av energibehovet av förnybar energi som produceras i eller nära byggnaden.

Läs mer om nära-noll-energi för väggar >

Vad är energieffektivisering?

Att energieffektivisera innebär att minska energianvändningen och driftskostnaderna i din fastighet. Isolering spelar en avgörande roll för energieffektiviteten i en byggnad och står för upp till 75 procent av byggnaders totala energireduktionspotential. En ordentlig termisk isolering sänker energikostnaderna i byggnader vilket också är bra för den egna plånboken. Syftet med en renovering är ju långt ifrån alltid enbart att förbättra energiprestanda. ofta handlar det om underhåll eller förändrat användningsområde. Att tilläggsisolera är dock alltid en god investering som räknas hem på kort tid.  

Energiklassning

Ett bra sätt att jämföra byggnaders energianvändning är att titta på energiklassningen. Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C. Paroc rekommenderar att man siktar på energiklass A för att nå rätt nivå vid energirenovering till NNE.

Lagkrav för nära-noll

Den 1 juli 2017 införde Boverket nära-nollenergiregler i Boverkets byggregler, BBR avsnitt 9 Energihushållning. De ändrade reglerna innebär ingen skärpning av energikraven, utan samma energikrav uttrycks på ett nytt sätt. Hösten 2017 presenterar Boverket det andra steget i införandet av nära-nollenergiregler. De nya reglerna innebär en skärpning av energikraven och beräknas träda i kraft fr o m 2021.

 

Huvudsakliga förändringar i BBR 2017

 • Systemgränsen ändras från levererad energi till byggnaden till primärenergi
 • Primärenergital ersätter specifik energianvändning
 • Primärenergifaktorer införs för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas
 • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
 • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
 • Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att omfatta såväl sol som vind, vatten och mark

Läs mer på Boverkets hemsida >

Boverket

8 goda skäl till att bygga energiklokt:

 • En smart investering: Energikloka hus kan ge besparingar på upp till 50 000 euro på 25 år – det motsvarar kostnaden för en ny bil – och kan ge ett återförsäljningsvärde som ligger 30 % högre än standardhus.
 • Begränsade extrakostnader: För att höja ett hus energieffektivitet till passivhusnivån krävs en extra investering på endast 5–10 % eftersom användningen av uppvärmningssystem kan minimeras eller så kan systemet utelämnas helt. 
 • Betydligt lägre livscykelkostnader: Investeringsbeslutet för ett energieffektivt hus baseras på totalkostnaderna som beräknas genom att energikostnaderna för husets hela livscykel adderas till byggkostnaderna. Passivhus är optimala sett till byggnadens totala livscykelkostnad. 
 • Sunda och komfortabla: Människor spenderar mer än 80 % av sin tid inomhus och en tredjedel av tiden i sovrummet. Tack vare bra isolering är energikloka hus fria från drag och har en konstant inomhustemperatur. Effektiv och kontrollerad ventilation, ett lufttätt ytterskal och byggmaterial med låga utsläppsnivåer ger en inomhusluft som alltid är ren och frisk.
 • Frihet i formgivning: Andelen reparations- och underhållsarbete på ett passivhus är liten eftersom inget separat uppvärmningssystem behövs. Huset behöver dessutom mindre teknisk utrustning, vilket innebär en lägre energiförbrukning.
 • Lätt att underhålla: Andelen reparations- och underhållsarbete på ett passivhus är liten eftersom inget separat uppvärmningssystem behövs. Huset behöver dessutom mindre teknisk utrustning, vilket innebär en lägre energiförbrukning.
 • Hållbara: Man uppskattar att energiförbrukningen under en byggnads hela livscykel utgör 80–90 % av dess totala miljöpåverkan. Energikloka hus är mycket mer hållbara. De möjliga energibesparingarna visar på ägarnas, konstruktörernas och hantverkarnas viktiga roll i att skapa en bättre framtid för kommande generationer.
 • En spännande bransch och arbetstillfällen: Den energieffektiva sektorn växer ständigt, vilket skapar nya affärsverksamheter och arbetstillfällen. Nya innovationer kommer att dyka upp, ett behov av specialister inom energieffektivitet, allt från konstruktörer till hantverkare, kommer att skapas och hela byggbranschen kommer att nå en ny nivå. 

 

Nybyggnation till nära noll

Energiprestandadirektivet definierar en nära-nollbyggnad som en byggnad som har en mycket hög energiprestanda. För att energianvändningen skall klara nära-noll-nivåer ställs stora krav på alla delar av huset; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Materialvalet är avgörande för att skapa hållbara, bekväma, säkra och sunda bostäder och arbetsmiljöer. PAROC Klimatskiva ZERO är ett bra val för nybyggnation av såväl höga som låga byggnader. 

Energirenovering till nära-noll

Energieffektivisering av byggnader är en av de viktigaste åtgärderna för att nå klimatmålen när det gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Ett steg i rätt riktning är att energirenovera för att möta morgondagens krav på en nära-noll-energibyggnad. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. Så om man ändå planerar att renovera bör man tänka energirenovering och passa på att energieffektivisera för framtiden. En stor del av kostnaderna är ju ändå redan beslutade. 

PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO, gör det möjligt att på ett enkelt sätt skapa ett tjockt och homogent isolerskikt för att minimera energianvändningen. Skivan monteras snabbt och kan användas för olika typer av ytbeklädnad.

Så monteras Klimatskiva ZERO

Klimatskiva ZERO kan monteras direkt på befintlig stomme i trä i samband med energirenovering och nybyggnation. Lösningen med Klimatskiva ZERO bygger på en ny infästningsmetod med PAROC XFS 002, horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar, som tar vertikal last från fasaden. De horisontella skruvarna fixerar även isoleringen mot bakomliggande vägg. Ökas antal vinklade fasadskruvar ökar den lastupptagande förmågan. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion.

För att nå nära-nollenerginivå behöver väggarna tilläggsisoleras med minst 250 mm. U-värdet efter åtgärd beror naturligtvis på den underliggande konstruktionens prestanda. För hus byggda före 1970-talet hamnar U-värdet på ca 0,1 W/m2K. Detta bör dock beräknas från fall till fall.

Läs mer:

Klimatskiva ZERO >>

Tätheten kan lösas på flera olika sätt beroende på hur tät byggnaden är före renovering. Om byggnaden är uppförd före 1970 så saknas sannolikt tätskikt. Byggnader uppförda senare har oftast någon typ av plastfolie eller liknande, men detta säkerställer inte att byggnaden har den täthet som krävs. En täthetsprovning är att rekommendera om man är osäker.

Komplett sortiment
PAROC Conci är ett komplett sortiment för tätt och energiklokt byggande och innehåller alla komponenter som behövs för att bygga tätt. Valet av produkt avgörs av flera faktorer; som till exempel bredd på fogen eller skarven, helhetslösningen i aktuellt fall, vana vid produkterna samt den ekonomiska bedömningen.

Länk till produktöversikten >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan genomföras på olika sätt beroende på husets förutsättningar. Paroc har flera olika lösningar när det gäller tilläggsisolering av tak. 

Estetik viktigt vid renovering av yttertaket

Vid en energirenovering bör man ha i åtanke att husets estetiska utseende ändras när man åtgärdar ytterväggarna från utsidan, speciellt gäller detta takfot och gavelutsprång. Det är därför ett bra val att bygga på ett nytt yttertak med nya takstolar. Detta monteras ovanpå det befintliga yttertaket genom att placera ett lager reglar i längdriktningen och ovanpå dessa ett lager tvärs husets längdriktning. Då kan takfot och gavelutsprång anpassas till aktuell byggnad. Utrymmet isoleras med PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä och förses med en luftspalt innan nytt yttertak läggs på. Luftspalten kan skapas genom att täcka hela taket med ett vindskydd som fästs med ca 20 mm läkt på takstolarnas insida. Detta görs innan ny råspont läggs på.

Läs mer om Energirenovering av tak >>

Läs mer i Bygg Så Här nr 9 >>

Installationer för värme, ventilation och sanitet har till uppgift att göra våra hus bekväma, säkra och sunda. Men det räcker inte med att enbart montera rör och ventilationskanaler. För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt.Paroc Hvac AirCoat

Rör & Kanaler 
Värmesystemet ska isoleras så att värmeförluster begränsas och värmen kommer till rätt plats. För att förhindra bakterietillväxt får inte tappkallvattenrören bli för varma samtidigt som tappvarmvatten inte får bli för kalla. Ventilationssystemet isoleras för att värmeförlusterna ska begränsas. Vid transport av varm och kall luft ska luftens temperatur behållas vid det önskade värdet. Det är då viktigt att luften som transporteras i kanalerna inte förlorar energi, varken till aggregatet eller på vägen till utblåsningsstället. Parocs rörskålar används vid isolering av varma och kalla rör. Nätmattor och lamellmattor används både vid rektangulära och cirkulära kanaler. För cirkulära kanaler används med fördel PAROC Hvac AirCoat.

Läs mer om Energirenovering av Värmeisolerade kanaler >>
Läs mer om Energirenovering av Brandisolerade kanaler >> 

Värmekälla & Ventilation

I dag finns en rad alternativ för såväl värme som ventilation som är anpassade till morgondagens krav för lågenergihus,

 

Checklista för energirenovering

Ett bra verktyg att använda sig av vid energirenovering är den så kallade Kyotopyramiden. Pyramiden ger anvisningar vilken ordning de energibesparande åtgärderna bör genomföras för att mest effektivt minska energianvändningen i hus.

Kyoto-pyramide

Ordningen på åtgärderna börjar i botten på pyramiden och går uppåt.

Minimera värmebehovet 
Minimera elbehovet 
Utnyttja solenergi 
Visa och reglera
Välj värmekälla

 

För att hjälpa dig i planeringsprocessen har vi gjort några enkla checklistor som du kan ladda ned och använda i arbetet. 

Checklist  Checklist